Polityka Prywatności

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które wprowadza szereg zmian oraz rozszerza zakres obowiązków administratorów i podmiotów przetwarzających dane osobowe.

Poufność danych i ochrona prywatności naszych Klientów stanowi dla nas kwestię priorytetową. W związku z tym zależy nam, abyście Państwo mogli zapoznać się w jaki sposób przetwarzamy i chronimy Państwa dane osobowe.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Społeczność Chrześcijańska Zachód z siedzibą w Warszawie (03-219), przy ul. Elektronowej 10, e-mail: kontakt@schzachod.pl

Możecie Państwo skontaktować się z Administratorem danych osobowych w następujący sposób:

– listownie na adres: Społeczność Chrześcijańska Zachód, ul.Górczewska 228F, 01-460 Warszawa
– przez e-mail: kontakt@schzachod.pl

Jako Administrator dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

2. OKRES PRZECHOWYWANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Dane, które przetwarzamy, będziemy przechowywać przez czas określony przez przepisy prawa, a w przypadku wcześniej wyrażonych zgód na przetwarzanie danych osobowych – do momentu wycofania przez Państwa zgód.

3. ŹRÓDŁA I CELE PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe zostały pozyskane w toku dotychczasowej współpracy lub z formularza kontaktowego i są przetwarzane na podstawie RODO wyłącznie do realizowania przez Społeczność Chrześcijańska Południe celów statutowych.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

– zapewnienia kompleksowego kontaktu z państwem na podstawie zapytania wysłanego z naszego formularza
– wykonywanie ciążących na nas obowiązków prawnych, jak wystawianie i przechowywanie faktur oraz obsługi księgowej

4. ODBIORCY PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe będą przekazywane tylko i wyłącznie na stosowne życzenie podmiotom upoważnionym przepisami prawa, jedynie w uzasadnionych przypadkach oraz podmiotom, z którymi Podpisaliśmy stosowne umowy. W szczególności są to:

– podmioty informatyczne
– podmioty kadrowo-księgowe
– podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską
– podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze)

5. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

– prawo dostępu do treści Państwa danych osobowych – czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz uzyskania kopii danych;
– prawo do sprostowania Państwa danych osobowych – w sytuacji, gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się;
– prawo do usunięcia Państwa danych (prawo do bycia zapomnianym) – w sytuacji, gdy dane nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a nie występują podstawy prawne do dalszego przetwarzania danych;
– prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania;
– prawo do przenoszenia Państwa danych – czyli uzyskania swoich danych osobowych, które Państwo nam przekazaliście lub wskazania innego administratora, któremu powinniśmy je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe;
– prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach określonych na podstawie wcześniej wyrażonych zgód;
– prawo do wycofania zgody – w dowolnym momencie mogą Państwo wycofać każdą zgodę, którą Państwo wyrazili;
– prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.